โครงการประกวดความเรียงในหัวข้อ "ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก"
"สร้างกระแสความสนใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระตุ้นให้เกิดการซึมซับแนวคิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับหน้าที่ และบทบาทของแต่ละบุคคล ด้วยการจัดประกวดเรียงความให้กับประชาชนที่สนใจ"
Owner : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Duration : มิถุนายน – กันยายน 2547

ที่มาและความสำคัญ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีความประสงค์จะขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้พระราชทานมาให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกอนันต์ ในการนี้ สศช. จึงจะจัดให้มีการประกวดความเรียงในหัวข้อ "ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก" ขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 นี้โดยได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้ร่วมดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนและเยาวชน เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าถึงความหมายที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติของบุคคลตัวอย่างผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตจริงโดยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในวงจรชีวิตทุกระดับ
 • เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับหน้าที่ และบทบาทของแต่ละบุคคล
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชน และเยาวชน นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ในการศึกษา ค้นคว้าถึงความหมายที่แท้จริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการดำเนินงาน

 1. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงาน/ประสานงานส่วนกลาง คณะกรรมการตัดสินผลงานระดับภาค และคณะกรรมการตัดสินผลงานระดับชาติ
 2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด
 3. ประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
 4. ขั้นตอนการตัดสินผลงานทั้งในระดับภาคและระดับชาติ
 5. ผลงานที่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติและดีเด่นระดับภาค จะถูกตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ได้รับรางวัล และเพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะ ส่วนรางวัลชมเชยจะเผยแพร่ทางซีดี-รอม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เกิดความรู้ความเข้าที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนใจที่จะประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน และการดำรงชีวิต
 2. เกิดกระแสความสนใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองทั้งพสกนิกรชาวไทย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 3. สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและหนังสือประกอบการขยายผลและประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การจัดการน้ำเสีย
เพิ่มศักยภาพทางด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนให้เจ้าหน้าที่รัฐ ให้สามารถควบคุมดูแลระบบ แก้ไขปัญหา และทำให้ระบบดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของคณะรักษ์ภูมิรักษ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่สีเขียว
โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของคณะรักษ์ภูมิรักษ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่สีเขียว
ฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ให้เข้าใจองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนแบบผสมผสาน
ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาแบบรวดเร็ว
น้ำดิบเกิดจากองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในเชิงกายภาพ เคมี และชีววิทยา หากผู้ควบคุมระบบมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่สำคัญ ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดทำให้ย่นระยะเวลา และมีราคาถูก ซึ่งถือว่าเป็น “การวิเคราะห์แบบรวดเร็ว
Copyright(c) 2009 Tremi.org All right reserved
Designed by inter5five
Programmed by Pichit K.

Thai resources and Environmental Management Institute

10/12 Soi Phahonyotin 5, Samsen-nai, Phayatai , Bangkok 10400
Tel/Fax (66-2) 617 0769 ,(66-2) 619 8636